ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ประวัติความเป็นมาของบ้านป่งไฮ


          บ้านป่งไฮก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้มีราษฎรอพยพมาจากอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญมี สุดาชมและนายสีดา ศรีสว่าง เป็นผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นครั้งแรก ณ ที่ใกล้ดินป่งไฮ มีต้นไฮใหญ่ใหญ่ (ต้นไทร) และนำเอาสองสิ่วนี้มาเรียกชื่อหม่บ้าน คือ บ้านป่งไฮ อยู่ที่นั้นได้ประมาณ 6ปี เนื่องจากการขาดแคลน น้ำดื่ม น้ำใช้ จึงอพยพมาตั้งใกล้บริเวณน้พฮ้ และได้จัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมีการแต่งตั้งให้นายลี ต้นเกษ ซึ่งเป็นหมอยาพื้นบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น

          ในปี พ. ศ. 2516 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะให้เป็นตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยมีนาย บุญมี ดวงตา เป็นกำนันคนแรก และต่อมาในปี พ. ศ. 2538 ตำบลป่งไฮมีสภาตำบล ตามพระราชญัญติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ. 2538 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ในปี พ. ศ. 2540 โดยมีนาย สุรินทร์ ต้นเกษ กำนันตำบลป่งไฮ เป็นประธานกรรมการบริห่รองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮโดยตำแหน่ง ปัจจุบันตำบลป่งไฮมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน 18 หมู่บ้าน พื้นที่จำนวน 180 ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลป่งไฮเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเซกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเซกา ห่างจากอำเภอเซกา ประมาณ 23 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 180 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วยฮี้มีน้ำตลอดปี

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,974 คนแยกเป็นชาย 5,071 หญิง 4,903 และจำนวนหลังคาเรือน 2,287หลังคาเรือน* ข้อมูล 1 มิ.ย.50

ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลักคือทำนาทำสวนยางพาราและทำไร่มันสำปะหลัง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. บึงสระคาม
2. ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น